Piszemyprace.com Regulamin Zleceń,Realizacja Zlecenia

Regulamin usługi pisania tekstów naukowych

Uwagi wstępne

Zasady współpracy między Zespołem Piszemyprace.com (zwany dalej Wykonawcą lub Zleceniobiorcą), a Klientami (Zamawiającymi/Zleceniodawcami) określa poniższy Regulamin. Każda osoba nawiązująca współpracę z Piszemyprace.com automatycznie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
   
Wszystkie prace napisane przez Serwisy można wykorzystywać tylko w celach informacyjnych. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa autorskiego oraz art. 270 paragraf 1, art. 272 i art. 273 KK. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z prawem wykorzystanie tych materiałów.

§1. Postanowienia ogólne 

  1. Czas realizacji zlecenia oraz forma i termin płatności ustalane są w momencie podjęcia współpracy. Każdorazowo ustalane są indywidualnie.
  2. Ustalony termin realizacji jest terminem prognozowanym. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu do 4 tygodni od daty podanej jako "termin realizacji". Z tego tytułu Zleceniodawcy nie przysługują roszczenia wobec Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca nie ma obowiązku informowania o tym fakcie Zleceniodawcy.
  3. Kolejne części pracy przekazywane są Zleceniodawcy po dokonaniu ustalonej wpłaty.
  4. Poprawki wliczone są w cenę pracy i dokonywane są w ciągu 14 dni roboczych od chwili przekazania przez Serwis materiałów (całości lub rozdziału). Po tym terminie wszelkie poprawki są płatne. Bezpłatnie realizowane są wyłącznie poprawki merytoryczne.
  5. Każde zlecenie realizowane jest w języku polskim, czcionką 12 Times New Roman, interlinia 1,5, standardowe marginesy oraz przypisy u dołu strony (w formacie: Kowalski J., O Polsce , 2009, s. 11-17.) W przypadku innych wytycznych dotyczących przypisów Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować o tym w momencie składania zamówienia.
  6. Materiał realizowany jest na podstawie dostępnych (również wskazanych przez Zleceniodawcę) materiałów książkowych i zasobów internetowych.
  7. Nawiązanie kontaktu z Piszemyprace.com przez Zleceniodawcę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§2. Realizacja zlecenia 

Realizacja zlecenia przebiega w następujący sposób:         

ZAPYTANIE KLIENTA –  kontakt za pośrednictwem poczty e-mail ([email protected]) bądź poprzez formularze kontaktowe dostępne na stronie internetowej (www.piszemyprace.com). Preferowaną formą wysyłania zamówienia jest formularz kontaktowy.       
ODPOWIEDŹ SERWISU – po przesłaniu formularza, redakcja serwisu sprawdza  w czasie do 24 godzin możliwość wykonaniu zamówionej usługi i informuje Zleceniodawcę.       
DECYZJA KLIENTA – po otrzymaniu odpowiedzi od naszego zespołu, Zleceniodawca w ciągu 24 godzin powinien się do niej ustosunkować, tj. poinformować redakcję serwisu o decyzji w sprawie zlecenia. Po upływie 24 godzin przesłane ustalenia przestają obowiązywać.       
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA – na adres e-mail Zleceniodawcy przekazywane jest potwierdzenie przyjęcia realizacji zlecenia,  w którym określone zostają szczegóły realizacji zlecenia, termin realizacji oraz dane do wpłaty za całość zlecenia lub jego poszczególne rozdziały.       
WPŁATA ZA ZAMÓWIENIE – Zleceniodawca dokonuje wpłaty za całość lub zadatku za fragment zlecenia na rachunek bankowy piszemyprace.com podany na fakturze.       
PRZEKAZANIE ZAMÓWIONEGO MATERIAŁU – w ustalonym terminie redakcja serwisu przekaże zamówiony materiał. (Jeżeli zamówienie realizowane jest etapami, to dalszy przebieg realizacji zamówienia następuje od punktu 6.)     

1, Wpłaty za przyjęte zlecenia realizowane są zwykle w formie przedpłaty za połowę ustalonej ilości stron zamówienia. Opracowania naukowe do 5 stron w terminie do 14 dni płatne są z góry za całość. Przy dłuższych terminach i większej objętości płatność może być realizowana w formie ratalnej (do maksymalnie 3 równych rat z obowiązkiem zapłaty).
2.Tylko wytyczne przesłane mailem lub formularzem na stronie są wiążące dla redakcji serwisu, a Zleceniodawca ma prawo do nieodpłatnych poprawek, jeśli tych wytycznych nie spełnimy. 
3.Obowiązkiem Zleceniodawcy jest dopilnować, aby wszystkie dane dotyczące zlecenia umieszczone w formularzu były zawsze aktualne. W przypadku niedopilnowania tych kwestii reklamacje dotyczące poprawek nie będą uwzględniane. 
4.Zleceniodawca po zapoznaniu się z przesłanymi przez nas materiałami może wnieść swoje zastrzeżenia lub uwagi, zgodnie z którymi poprawiamy opracowanie (jeżeli dopełnione zostały §2 pkt. 2-3). 
5.W przypadku rezygnacji z realizacji usługi Zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty 80% pozostałej do rozliczenia kwoty faktur w terminie nieprzekraczającym 7 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli wpłata została zrealizowana w formie jednorazowej przedpłaty Zleceniodawcy rezygnującemu z usługi nie przysługuje zwrot wpłaconych środków. 
6.W przypadku płatności ratalnej, brak wpłaty w terminie za kolejną część zamówienia skutkuje rozwiązaniem umowy w terminie natychmiastowym. W przypadku rozwiązania umowy z powodu braku płatności Zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty 80% pozostałej do rozliczenia kwoty faktur w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty najwcześniejszego zobowiązania. Jeżeli wpłata została zrealizowana w formie jednorazowej przedpłaty Zleceniodawcy rezygnującemu z usługi nie przysługuje zwrot wpłaconych środków. 
7.W przypadku opóźnienia wpłaty w ustalonym terminie redakcja serwisu ma prawo przesunąć realizację zlecenia na inny (wolny, niekoniecznie proporcjonalny) termin. 
8.Materiał uznaje się za niezrealizowany po upływie 8 tygodni od daty wskazanej jako "termin realizacji zamówienia". Po tym czasie Klientowi przysługuje prawo zwrotu poniesionych kosztów.  

§3. Reklamacje i poprawki 

1.Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest fakt, że zlecenie nie jest na odpowiednim poziomie merytorycznym wymaganym dla prac danego poziomu. 
2.Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest fakt, że przesłany materiał zawiera błędy merytoryczne, które zostały udokumentowane przez Klienta. 3.Przekroczony współczynnik prawdopodobieństwa nie jest podstawą do uwzględnienia reklamacji. 
4.Klient ma prawo do bezpłatnych poprawek w ciągu 7 dni od zakończenia realizacji krótkiego zlecenia – do 30 stron, oraz 14 dni – przy zleceniach o objętości powyżej 30 stron. 
5.Po upływie powyższego terminu serwis ma prawo odmówienia dokonania poprawek lub naliczenia dodatkowej opłaty za wykonanie poprawek.  

§4. Promocje 

1.Aby skorzystać z promocji zniżkowej należy podać podczas procesu składania zamówienia otrzymany kod promocyjny. 
2.Promocje nie łączą się. 
3.Zasady obowiązywania promocji zostaną szczegółowo opisane na stronie www.piszemyprace.com

§5. Zasady użytkowania materiałów naukowych

1.Podjęcie współpracy z serwisem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całości. Informacje zawarte na naszej stronie oraz w ogłoszeniach, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Materiały przygotowane i udostępniane przez serwis mogą stanowić wyłącznie inspirację do tworzenia samodzielnych opracowań. Mają one charakter wzorcowy, pomocniczy, tak jak wszelkie inne prace naukowe dostępne na rynku, np. książki. Dlatego mogą być one wykorzystane wyłącznie zgodnie z prawem. 
2.Osoba zamawiająca materiał naukowy, oświadcza jednocześnie, że będzie go wykorzystywała wyłącznie zgodnie  z prawem obowiązującym w Polsce. Opracowania wykonane przez serwis nie mogą być przedstawiane na uczelniach jako swoje własne, ponieważ jest to działanie niezgodne z prawem. Nie chcemy i nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie udostępnionych materiałów w sposób sprzeczny z prawem (w rozumieniu artykułu 9 kk). Zasady opisane przez nas są regulowane przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi. Nie jest możliwe przeniesienie niemajątkowych praw autorskich, dlatego zgodna autora na ich przeniesienie jest prawnie bezskuteczna. 
3.Zamawiany materiał powstaje w sposób zgodny z prawem poprzez napisanie, zredagowanie oraz korektę. 
4.Treść przekazywana w korespondencji e-mail jest poufna i przeznaczona wyłącznie do wglądu i celów informacyjnych osoby zamawiającej ją. Rozpowszechnianie, dystrybucja, kopiowanie, publikowanie lub powielanie niniejszych wiadomości oraz załączników w nich zawartych, jest zabronione i może być ścigane karnie. Treść korespondencji e-mail jest chroniona prawnie i należy ją użytkować zgodnie z art. 272 kodeksu karnego oraz przepisami ustawy Prawo autorskie. 
5.Przyjmujący zlecenie nie ponosi odpowiedzialności za dalsze, lub niewłaściwe użytkowanie udostępnionych materiałów. Treści przekazywane osobie zamawiającej, stanowią materiał doradczy, poglądowy, pomocniczy i mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z prawem obowiązującym w RP. 
6.Zamówiony materiał ma charakter informacyjny, wzorcowy i stanowi jedynie poradę naukową. Materiał ten nie jest pracą dyplomową, ani częścią pracy dyplomowej. Nie może być wykorzystywany jako element składowy pracy dyplomowej. Nie może być wykorzystany do egzaminu dyplomowego, ani w celu zaliczenia przedmiotu czy też uzyskania tytułu zawodowego. Praca dyplomowa jest bowiem przede wszystkim samodzielnym dziełem naukowym. 
7.Osoba, która wykorzystuje materiał edukacyjny niezgodnie z prawem, traci możliwość uzyskania korekt oraz dalszych konsultacji. Może również zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Wykonawca może również zażądać usunięcia skutków naruszenia prawa, a w razie niemożności ich usunięcia, może zażądać odszkodowania  w kwocie nie mniejszej niż 100 zł netto za każdą stronę A4. 
8.Przyjmujący zlecenie nie przekazuje praw autorskich do udostępnianego materiału, zachowuje prawo do ich rozpowszechniania i wielokrotnej sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Materiały przekazywane w ramach współpracy są zapisywane w bazie opracowań wykonawcy i mogą podlegać kontroli wszelkich organów zewnętrznych, w dowolnym czasie, zwłaszcza w celu weryfikacji ich właściwego użytkowania. 

§6. Dodatkowe opłaty 

1.Opóźnienie w uregulowaniu zaległej płatności to 30 zł/za każdy monit sms lub listowny. Monit wysyłany jest co 3 dni do momentu uregulowania należności.